0478-571792 info@hendrixsmits.nl

Organische stof balans

Organische stof balans

Organische stof balans

De organische stofbalans is het verschil tussen aanvoer en afvoer van effectieve organische stof. Als de balans op nul uitkomt, blijft de toestand in de bodem gelijk. Maar als de balans negatief is, teert de bodem op haar voorraden in. Wordt het organische stofgehalte te laag dan is het raadzaam om de aanvoer te verhogen. Bij toediening van organisch materiaal is menging in de bodem belangrijk omdat bodemorganismen de organische meststof snel kunnen omzetten en de plantenwortels goed bij de mineralen kunnen komen. Geen grote plakken maar een fijne verdeling, met maximale inmenging van doorgaans 20 cm diepte is gewenst. Dit omdat organische materialen zuurstof en stikstof nodig hebben om te kunnen verteren. Organische materialen (onverteerd) diep inwerken lijdt tot zuurstofgebrek in de bodem en onttrekking van stikstof.

Hendrix&Smits BV. Is een specialistische partner op het gebied van bemesting, en kan hier voor u een rol in spelen om de organische stof op peil te houden of te brengen. Er zijn verschillende manieren om het organische stofgehalte te verhogen.

– Het telen van een groenbemester of het aanvoeren van (grotere) hoeveelheden organische mest/compost met een hoog gehalte aan effectieve organische stof.

-Organisch materiaal met een relatief lage koolstof/stikstof verhouding zal in de regen makkelijk verteren.

Voorbeelden hiervan zijn: stro-rijke mest/champost, groenbemesters en drijfmest.

-Organisch materiaal met een relatief hoge koolstof/stikstof verhouding zal in de regel langer in de bodem aanwezig blijven.

Voorbeelden hiervan zijn: wortelresten en compost.

Bij composteren gaat de koolstof/stikstofverhouding omlaag, het materiaal word door composteren stabieler en is daarom ondanks de lage koolstof/stikstofverhouding toch sterk organische stofopbouwend. Menging door de grond is bij toediening van organisch materiaal belangrijk, omdat  bodemorganismen de organische meststof snel kunnen omzetten. Organische stof betekent voor de bodem het vermogen tot het vasthouden van vocht. Bodembewerking heeft een ongunstige invloed op het organische stofgehalte. Het blootstellen van de in de bodem aanwezige organische stof versnelt de afbraak en het organische stof gehalte neemt dus af. Ondiep ploegen zorgt voor relatief hoge concentraties organische stof in de bouwvoor. De organische stof word minder verdund en een hoger organische stofgehalte zal het gevolg zijn.